Od 29 marca zaczynamy działalność jako podmiot leczniczy a tym samym możemy organizować turnusy lecznicze.
NR zaświadczenia Z- 238322-20210326 z dnia 26.03.2021r.
77 439 75 50
RECEPCJA
MONITORING

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

W Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym SUDETY w Pokrzywnej

§ 1.

Procedura monitoringu wizyjnego określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer oraz tryb udostępniania danych z zapisu kamer.

§ 2.

Celem monitoringu wizyjnego jest: 1) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na monitorowanym terenie, 2) ochrona mienia, 3) ochrona informacji, których ujawnienie mogłoby narazić zarządcę obiektu na szkodę.

§ 3.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest firma „Euroturysta” Sp. z o.o. z siedzibą w Pokrzywnej 75.

§ 4.

1. Monitoringiem wizyjnym objęte są :

a) główne wejście do budynku i parking,

b) wejście i dojazd do obiektu z tylnej części Ośrodka;

c) recepcja wraz z korytarzem na parterze;

d) wejście do budynku od strony windy (parter);

e) salka szkoleniowa ;

f) sala gimnastyczna na I piętrze;

g) jadalnia.

2. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych.

3.System monitoringu wizyjnego składa się z:

1) kamer rejestrujących obraz,

2) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,

3) stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

4. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniu Budynku Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego „SUDETY” w Pokrzywnej 75. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji zarządcy Obiektu. Informacje o ich umiejscowieniu w określonych pomieszczeniach stanowią tajemnicę firmy „Euroturysta” sp. z o.o. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu bez rejestracji dźwięku.

5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

6. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do 30 dni, a następnie nagrania są automatycznie kasowane poprzez nagrywanie w to miejsce obrazu bieżących zdarzeń (nadpisywanie).

§ 5.

1. Odpowiedzialnym za obsługę techniczną oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu jest Administrator, który ma dostęp do:

1) bezpośredniego podglądu obrazów z kamer,

2) urządzeń rejestrujących,

3) zapisów z kamer.

§ 6.

Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: Prezes i V-ce Prezes Zarządu firmy, a ponadto pracownicy biurowi oraz osoby świadczące usługi konserwacji urządzeń monitorujących. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 7.

1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym osobom, podmiotom oraz instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postępowań (np. Policji, Sądom, Prokuraturom oraz innym podmiotom prowadzącym czynności dochodzeniowo-śledcze), na podstawie pisemnego wniosku.

3. Na podstawie wniosku o udostępnienie nagrania z monitoringu wizyjnego na terenie obiektu Ośrodka „Sudety”, nagranie z monitoringu zapisywane jest na nośniku, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządcy obiektu. Nośnik z nagraniem przekazuje się za pokwitowaniem wnioskodawcy.

4. Administrator prowadzi rejestr udostępnienia nagrań z monitoringu.

§ 8.

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest do wiadomości poprzez rozmieszczenie tabliczek informacyjnych przy wejściach do budynku.

2. Procedurę funkcjonowania monitoringu umieszcza się na tablicy ogłoszeń znajdującej się na korytarzu przy wejściu do budynku głównego oraz na stronie internetowej Ośrodka "Monitoring" wraz z klauzulą:

2. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią

art. 222 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

3. Administratorem systemu monitoringu jest Zarząd firmy „Euroturysta” sp. z o.o.

4. Każda osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia skargi

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6. Przepisy dotyczące funkcjonowania monitoringu dostępne są na stronie internetowej Ośrodka „SUDETY” tj. : www.sudety-pokrzywna.pl."

§ 9.

Pracownicy firmy „Euroturysta” sp. z o.o. potwierdzają na piśmie zapoznanie się z celami, zakresem oraz sposobem zastosowania monitoringu.

Copyright © 2013 KRONOS
Polityka prywatności
Standardy ochrony Małoletnich
Monitoring
Polityka Cookies
Otrzymaliśmy subwencję finansową w ramach Tarczy PFR 2.0